July 3, 2022

UX Design

Keep It Simple, Stupid

Chính Albert Einstein đã nói; “Nếu bạn không giải thích được thì tức là bạn chưa hiểu rõ về nó.” Mặc dù câu nói thường được diễn giải theo một cách khác.