Bài viết

A collection of stories about our people, our capabilities, our research, and the ever-changing face of our firm.
Nền tảng User Experience: Chọn một định nghĩa

Nền tảng User Experience: Chọn một định nghĩa

14/11/2022 Nền tảng User Experience, UX Design

Bài viết này cung cấp góc nhìn thu gọn phạm vi nền tảng về User Experience. Chúng ta bắt đầu bằng việc chọn một định nghĩa.

Output vs Outcome

Output vs Outcome

13/11/2022 UX Design

Một thách thức to lớn trong việc xây dựng sản phẩm và thiết kế UX

10 ưu tiên cho các thiết kế tốt

10 ưu tiên cho các thiết kế tốt

07/11/2022 UX Design

Một số phát hiện về khả năng sử dụng trực tiếp dẫn đến doanh số bán hàng cao hơn và tăng lòng trung thành của khách hàng.

Nền tảng User Experience: Chọn một định nghĩa

Output vs Outcome

10 ưu tiên cho các thiết kế tốt