Bài viết

A collection of stories about our people, our capabilities, our research, and the ever-changing face of our firm.
Dan Mall’s 10 principles for a worthy design career

Dan Mall’s 10 principles for a worthy design career

28/01/2024 Figma, UX Business

Trong thế giới Design System, Dan Mall đã tạo dựng được tên tuổi của mình

Hành trình T-Shape Designer từ Specialist Designer

Hành trình T-Shape Designer từ Specialist Designer

25/01/2024 UX Design

"Bạn là kiểu Designer nào?" - Điều mà tất cả các designer đều phải đối

Mười nguyên tắc để thiết kế tốt

Mười nguyên tắc để thiết kế tốt

02/01/2024 UX Design

Trở lại cuối những năm 1970, Dieter Rams ngày càng trở nên quan tâm đến

Dan Mall’s 10 principles for a worthy design career

Hành trình T-Shape Designer từ Specialist Designer

Mười nguyên tắc để thiết kế tốt