July 2021

Nghiên cứu Trải nghiệm Người dùng

Chúng tôi nhận ra rằng UX Research ngày càng trở nên thú vị khi mỗi con người trong đội Nghiên cứu dường như bỏ hẳn cái mình quan tâm và nói về cách người dùng quan tâm.