November 2022

Output vs Outcome

Một thách thức to lớn trong việc xây dựng sản phẩm và thiết kế UX là tập trung quá nhiều