November 2022

Tư duy thiết kế doanh nghiệp

Chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu và không thể đảo ngược. Trong đó, sản phẩm số là một thành phần cực kỳ quan trọng. Trải nghiệm người dùng là yếu tố nòng cốt để tạo ra một sản phẩm đột phá, mang đến những giá trị làm thay đổi và nâng cấp cuộc sống con người.