June 2022

Tập trung vào giá trị

Một trong những cái bẫy lớn nhất trong việc lập kế hoạch sản phẩm là tập trung vào tính năng (đầu ra) hơn là giá trị (kết quả đạt được)

12 Năng lực của thiết kế UX – Phần 2

Những chuyên gia từ Drawbackwards đã viết cuốn sách trình bày 12 năng lực trong lĩnh vực thiết kế UX, dựa trên những nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn. Chuỗi bài viết này sẽ lần lượt liệt kê 12 năng lực của Thiết kế UX được đề cập trong cuốn sách cùng tên và chia sẻ chúng cùng với những trải nghiệm thực tế của đội ngũ Rebo.