January 2022

Đạo đức trong Thiết kế Trải nghiệm Người dùng

Ngay cả khi cố lõi chiến lược của tổ chức (business goal) hay mục tiêu của sản phẩm (product objective) không phải là truyền tải những giá trị hay thông điệp có ý nghĩa cho cộng đồng, yếu tố đạo đức vẫn cần được chú trọng trong thiết kế trải nghiệm.