July 2022

Tổng quan về chiến lược UX

Chiến lược trải nghiệm người dùng là một kế hoạch hành động được thiết kế để đạt được trạng thái cải thiện trong tương lai trên phương diện trải nghiệm người dùng của tổ chức trong một khoảng thời gian đã thiết lập.

Não bộ, UX và ra quyết định

Não bộ con người con người có khả năng ghi nhớ, tổng hợp và phân tích thông tin để có thể ra quyết định. Các nhà thiết kế có thể vận dụng điều này vào trong các thiết kế.

Keep It Simple, Stupid

Chính Albert Einstein đã nói; “Nếu bạn không giải thích được thì tức là bạn chưa hiểu rõ về nó.” Mặc dù câu nói thường được diễn giải theo một cách khác.